Petition: Save the Moravian Amazon

[emailpetition id=“1″]

Pozn. Tato petice je určena
pro širokou veřejnost.
>> Petice pro odbornou veřejnost zde <<

My níže podepsaní,

podporujeme snahy o zajištění adekvátní a účinné ochrany lužních lesů při dolních tocích řek Dyje a Moravy (tzv. Moravská Amazonie) formulované v Otevřeném dopise obyvatel jihovýchodního cípu Moravy a Společném prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských luhů. Vyzýváme zodpovědné orgány k co nejrychlejšímu řešení ostudné situace, v níž se toto unikátní, převážně státem vlastněné území ocitlo. Za klíčové považujeme následující kroky:

1. Starší porosty jsou z biologického a ochranářského hlediska mimořádně významnou součástí jihomoravských lužních lesů. Většina z nich nedávno padla za oběť mimořádně intenzivním těžbám dřeva. S okamžitou platností je proto třeba zamezit dalšímu poškozování území těžbami starších porostů.

2. Akceptovatelné a žádoucí jsou pouze zásahy a těžby směřující k postupnému prosvětlování a strukturování zapojených lesů. Staré a vhodně připravené mladší stromy (v počtu alespoň 30 kusů na hektar) by měly na místě zůstat až do stádia rozpadu. Více viz zde.

3. Ochranu jihomoravských lužních lesů je nezbytné neprodleně zajistit vyhlášením sítě maloplošných chráněných území minimálně dle oficiálního návrhu zpracovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – viz zde: a zde.

4. Nejpozději do konce roku 2023 je nezbytné zajistit funkční ochranu celé oblasti formou vyhlášení velkoplošného zvláště chráněného území, minimálně v kategorii chráněná krajinná oblast.

5. Doporučujeme řídit se také doporučeními, která vzešla z jednání Fóra ochrany přírody, zaměřeného právě na problematiku lepší ochrany Moravské Amazonie.

Prof. Ing., CSc. Josef Fanta (lesnický ekolog a krajinný ekolog)
Prof. David Storch, Ph.D. (Ředitel Centra pro teoretická studia, společného pracoviště Univerzity Karlovy a AV ČR a předseda České společnosti pro ekologii)
Prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (PřF JU a BÚ AV ČR, předseda České botanické společnosti)
Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (Přírodovědecká fakulta JU. Hydrobiologický ústav BC AVČR, hydrobiolog a mikrobiální ekolog)
Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (Vedoucí Oddělení biodiversity a ochrany přírody a vedoucí Laboratoře ekologie lesa v Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR)
RNDr. David Král, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, předseda České společnosti entomologické)
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, předseda České arachnologické společnosti)

Dále

Předtím a potom


About the Moravian Amazon

Where is it?


What you can(‘t) find here?


How it has(n’t) been protected so far?


Otevřený dopis místních obyvatel


Společné prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských luhů


Deklarace ze setkání Fóra ochrany přírody


Signatáři petice

Odborná veřejnost

Široká veřejnost